ტრენინგები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახის წევრებისთვის და ამ სფეროში მომუშავეთათვის

სატრენინგო პროგრამის  დასახელება: შშმ პირთა  უფლებებზე დაფუძნებული, ღირსეული და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი  რეზიდენტული მომსახურებების განხორციელებისთვის საჭირო ცოდნისა და უნარების განვითარება.
სატრენინგო მოდულების დასახელება:

  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რეზიდენტული მომსახურების ფორმები, მიმოხილვა და პრინციპები, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული მომსახურების ფორმები და უპირატესობები;
  • გამომწვევი ქცევა, ქცევის მართვა განმამტკიცებლების საშუალებით. ქცევის მართვის სტრატეგია;
  • აქტიური მხარდაჭერა და აქტივობაში ჩართულობა;
  • ავადმყოფის მოვლა;
  • ნატიფი სწავლება;
  • სექსუალობა და შშმ პირები;
  • სათემო და საოჯახო ტიპის საცხოვრისის მომსახურებების ადმინისტრირება, ხარისხის უზრუნველყოფა და მონიტორინგი.

პროგრამის მიზნობრივი ჯგუფი: შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა სათემო ორგანიზაციებში და საოჯახო ტიპის საცხოვრისში დასაქმებული მზრუნველები და ფსიქოცოციალური საჭიროების მქონე პირთა მხარდამჭერი პირები, სოციალური მუშაკები, შშმ პირების ოჯახის წევრები.

პროგრამის სასწავლო მიზნები:

შშმ პირებთან მუშაობის მეთოდების, მიდგომების და ხერხების სწავლება, რომლებიც უზრუნველყოფს მათი ინდივიდუალური საჭიროებებისშესაბამისი მომსახურებების მიწოდებას და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას.

შშმ პირთა მომსახურებების განხორციელების, ადმინისტრირების, ხარისხის მართვისა და მონიტორინგის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციისა და ცოდნის მიწოდება.

 

პროგრამის ხანგრძლივობა: 30 საათი; ტრენინგი გრძელდება 6 დღე და 5 საათის განმავლობაში ყოველი დღის განმავლობაში.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.