ტრენინგები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახის წევრებისთვის და ამ სფეროში მომუშავეთათვის

სატრენინგო პროგრამის  დასახელება: შშმ პირთა  უფლებებზე დაფუძნებული, ღირსეული და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი  რეზიდენტული მომსახურებების განხორციელებისთვის საჭირო ცოდნისა და უნარების განვითარება. სატრენინგო მოდულების დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რეზიდენტული მომსახურების ფორმები, მიმოხილვა და პრინციპები, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული მომსახურების ფორმები და უპირატესობები; გამომწვევი ქცევა, ქცევის მართვა განმამტკიცებლების საშუალებით. ქცევის მართვის სტრატეგია; აქტიური მხარდაჭერა და აქტივობაში ჩართულობა; ავადმყოფის […]

პერსონალური ასისტირების სერვისი

პერსონალური ასისტირება  მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აპრობირებული სერვისია, რომელიც გულისხმობს მხარადაჭერის საჭიროების მქონე ადამიანების მხარდაჭერას მათთვის ბუნებრივ გარემოში, დახმარებას საკუთარი შესაძლებლობების სრულ რეალიზებასა და ინტეგრაციაში, რაც ზრდის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დამოუკიდებლობას და საკუთარ ცხოვრების კონტროლის შესაძლებლობას. პერსონალური ასისტირების მომსახურება, განსხვავებულია საჭიროებებისა და ცხოვრების სიტუაციის შესაბამისად, ამიტომ ის ინდივიდუალური და მრავალფეროვანია.  ასისტირების აქტივობები შესაძლოა მოიცავდეს: მხარდაჭერას […]

საოჯახოს საცხოვრისები სრულწლოვანი შშმ პირებისთვის

ორგანიზაცია ‘’ხელი ხელს’’ საოჯახო საცხოვრისის სერვისს სთავაზობს 18 წელს ზემოთ მყოფ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ამ ეტაპზე ორგანიზაციას აქვს 5 საცხოვრისი ქ. გურჯაანსა და ქ.თბილისში. თითოელ საცხოვრისში მათი რაოდენობა არ აღემატება 5. ამჟამად სერვისის მომსახურებით სარგებლობს 25 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.   არაერთი კვლევით და პრაქტიკით დადასტურდა, რომ საოჯახო ტიპის საცხოვრისი არის საუკეთესო შშმ პირთა […]